Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.pemphigus.nl.

1. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en bijgehouden. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. Fouten en verzuimen zijn niet geheel uit te sluiten en de gebruiker dient dus niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

2. Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden, waarover de maker(s) van deze site (c.q. Netwerk coördinator) geen controle heeft. De maker(s) (c.q. Netwerk coördinatoren) draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of informatie van deze bronnen. Bezoekers maken op eigen risico gebruik van deze sites en verplichten zich te houden aan de daarin gestelde voorwaarden.

3. De maker(s) (c.q. Netwerk coördinatoren) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de bereikbaarheid van deze website of de ter beschikking gestelde programmatuur.